Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Drezdenku

Jesteśmy po to, by rozumieć, wspierać i pomagać.

Program profilaktyczny "UNPLUGGED"

Wszystkich ch?tnych nauczycieli i pedagogów szkó? gimnazjalnych serdecznie zapraszam na szkolenie dla realizatorów programu profilaktycznego "Unplugeed", którego skuteczno?? zosta?a potwierdzona w wielu krajach Europy. Nauczyciele uzyskaj? kwalifikacje uprawniaj?ce do realizacji programu w klasie.

UNPLUGGED to program wszechstronnego wp?ywu spo?ecznego opracowany w latach 2004-2005 w ramach EU-DAP (European Drug Addiction Prevention Trial), finansowanego przez Komisj? Europejsk? wieloo?rodkowego projektu realizowanego w siedmiu krajach europejskich.

Program zosta? przetestowany po raz pierwszy w roku szkolnym 2004/2005 - badania ewaluacyjne wykaza?y jego wysok? skuteczno?? (28% uczniów ograniczy?o upijanie si?, 23% ograniczy?o palenie pochodnych konopi i 30% ograniczy?o codzienne palenie tytoniu). Aktualnie program jest realizowany lub przygotowywany do realizacji w krajach Unii Europejskiej, w Afryce Pó?nocnej, na Bliskim Wschodzie oraz w krajach by?ego Zwi?zku Radzieckiego. W Polsce program jest oficjalnie rekomendowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdzia?ania Narkomanii, uprawnienia do szkolenia realizatorów posiadaj? certyfikowani trenerzy UNPLUGGED.

Zalet? programu UNPLUGGED jest zastosowanie interaktywnych metod pracy z grup? klasow? przez samych nauczycieli kszta?tuj?cych na co dzie? ?rodowisko wychowawcze szko?y, a nie przez zewn?trznych ekspertów, których dzia?ania pozostaj? w oderwaniu od systematycznych oddzia?ywa? wychowawczych szkó?. Formu?a ta, sprawdzona w innych programach profilaktycznych, jest du?o bardziej efektywna od popularnych w naszym kraju programów skoncentrowanych na informowaniu o zagro?eniach, które, jak wykazuj? badania, okazuj? si? cz?sto nieskuteczne.

W ramach realizacji programu przewiduje si? przeszkolenie nauczycieli, którzy od wrze?nia rozpoczn? prac? z I klasami gimnazjum, oraz pedagoga szkolnego, jako osoby wspomagaj?cej prac? nauczycieli z ka?dej szko?y gimnazjalnej. Ponadto trener wspomaga realizatorów w trakcie wdra?ania programu w szkole.

Program formy doskonalenia:

  1. Podstawy profilaktyki uzale?nie? w oparciu o model wp?ywów spo?ecznych. Za?o?enia teoretyczne programu "Unplugged".
  2. M?odzie? a substancje psychoaktywne.
  3. Struktura i komponenty programu "Unplugged".
  4. Kszta?towanie umiej?tno?ci ?yciowych uczniów. Rola szko?y i nauczycieli.
  5. Metodyka pracy z grup? i procesy grupowe. Trening nauczycieli w prowadzeniu interaktywnych zaj?? profilaktycznych z uczniami.
  6. Trening rozwi?zywania problemów.
  7. Wspó?praca z rodzicami. Scenariusz zaj?? psychoedukacyjnych dla rodziców.


Termin oraz szczegó?owy harmonogram szkolenia zostanie ustalony po skompletowaniu grupy.

Serdecznie zapraszam wszystkich ch?tnych, zg?oszenia przyjmowane s? drog? e-mail, telefonicznie, lub osobi?cie w sekretariacie poradni.


                                                                                     Emilia Jankowska - pedagog