Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Drezdenku

Jesteśmy po to, by rozumieć, wspierać i pomagać.

O gotowo?ci do podj?cia nauki w szkole

O gotowo?ci do podj?cia nauki w szkole

O powodzeniu dziecka w szkole, a wi?c o jego starcie ?yciowym, decyduje  poziom dojrza?o?ci szkolnej w momencie pój?cia do pierwszej klasy.

U wi?kszo?ci dzieci, które chodz? do przedszkola gotowo?? do podj?cia nauki szkolnej dokonuje si? niepostrze?enie i nie wymaga specjalnych zabiegów ze strony rodziców, czy nauczycieli, poniewa? przedszkole zmierza do zapewnienia dziecku dobrego startu w szkole. Wiek przedszkolny ma ogromne znaczenie dla dalszego prawid?owego rozwoju. Dlatego ten okres jest tak wa?ny.

Czas, w którym dziecko rozpoczyna chodzenie do szko?y to czas wielu zmian. Od tej pory g?ówn? aktywno?ci? dziecka b?dzie nauka. Jego zachowanie b?dzie sterowane przez zasady, normy, obowi?zki wynikaj?ce z nowej roli spo?ecznej. Aby sprosta? oczekiwaniom jakie stawia przed dzieckiem szko?a, musi ono osi?gn?? odpowiedni poziom gotowo?ci szkolnej.

Aby oceni? gotowo?? szkoln? nale?y wzi?? pod uwag? 3 aspekty rozwoju: fizyczny, spo?eczno - emocjonalny i poznawczy.

Dziecko dojrza?e fizycznie powinno nade wszystko odporne na zm?czenie, dysponowa? sprawno?ci? r?k oraz koordynacj? wzrokowo - ruchow?, by? ogólnie sprawne fizycznie do rysowania, wycinania i nauki pisania. Potrafi skaka? na jednej nodze, rzuca? i ?apa? pi?k?.

Dziecko dojrza?e spo?ecznie powinno umie? zachowa? si? w grupie z innymi dzie?mi, umie? z nimi wspó?pracowa?. Musi mie? poczucie przynale?no?ci do grupy, dzi?ki temu uwagi skierowane do grupy odnosi tak?e do siebie. Powinno umie? dzia?a? prospo?ecznie, czyli pomóc koledze, kole?ance

Dziecko dojrza?e spo?ecznie jest samodzielne. Samodzielno??  dotyczy nie tylko czynno?ci takich jak ubieranie, mycie, czesanie, ale równie? radzenie sobie w sytuacjach ?yciowych (na miar? wieku) oraz przewidywania skutków swoich zachowa?. Dziecko dojrza?e spo?ecznie wykonuje w grupie wspólne zadanie. Dobrze  si? czuje w nowym ?rodowisku szkolnym. Z ch?ci? podejmuje dzia?ania na rzecz innych. Przejawem niedojrza?o?ci spo?ecznej jest sta?e absorbowanie uwagi nauczyciela, domaganie si? ci?g?ego wyró?niania i d??enie do uprzywilejowanej pozycji w klasie. Dziecko niedojrza?e spo?ecznie izoluje si? od grupy, stroni od kolegów, albo poddaje si? za bardzo dominacji kolegów.

Dziecko dojrza?e emocjonalnie potrafi bez rozpaczy rozsta? si? z rodzicami lub innym doros?ym opiekunem. Malec powinien mie? do pewnego stopnia opanowane emocje takie jak  z?o??, agresja. Musi mie? poczucie obowi?zku np. nie ma ochoty, ale rozwi?zuje zadania bo wie, ?e musi. Nie zniech?ca si? szybko napotkanymi trudno?ciami, nie za?amuje si? z byle powodu, nie p?acze z byle powodu, nie popada w konflikty z kolegami. Prze?ywa rado?ci i smutki zwi?zane z ?yciem klasy, odczuwa wi?? z klas?, z pani?. Prawid?owo reaguje na uwagi nauczyciela dotycz?ce niew?a?ciwego zachowania. Dziecko nie b?dzie mia?o problemów w szkole, kiedy umie powstrzyma? si? od g?osu, gdy pytanie jest skierowane do kogo? innego, a ono zna odpowied?. Dzieci niedojrza?e emocjonalnie s? zahamowane, zal?knione, nadwra?liwe, wybuchowe, agresywne. Boj? si? g?o?nych uwag, które s? skierowane do innych dzieci.

Przysz?y ucze? dojrza?y poznawczo, umys?owo potrafi przez d?u?szy czas skupi? uwag? na tej samej czynno?ci np. na czytanej bajce. Potrafi doprowadzi? rozpocz?t? prac? do ko?ca bo ciekawi go efekt, poda? swoje pe?ne dane personalne, czyli imi?, nazwisko i adres. Wie, gdzie mieszkaj? cz?onkowie jego najbli?szej rodziny oraz jakie maj? imiona. Dziecko powinno te? wiedzie? jak nazywaj? si? zwierz?ta domowe, jakie s? pory roku, dni tygodnia i miesi?ce. Ma?y cz?owiek id?cy do szko?y mówi, jak brzmi pierwsza i ostatnia g?oska w prostych s?owach oraz wymawia prawid?owo wszystkie wyrazy. Buduje swobodnie wypowiedzi poprawne artykulacyjnie i gramatycznie. Opowiada tre?? bajki w logiczny sposób. Umie ustali? kolejno?? zdarze?: co by?o na pocz?tku, co pó?niej, co na ko?cu. Kandydat na pierwszaka u?ywa zawsze tej samej r?ki i prawid?owo trzyma o?ówek. Widz?c proste kszta?ty potrafi  je odwzorowa?. Umie narysowa? posta? cz?owieka zaznaczaj?c szczegó?y (oczy, nos, usta, uszy, szyja) oraz wykona? rysunek, na którym przedstawiona jest jaka? scena sytuacyjna. Dobrze jest je?li koloruje obrazek i nie widzi poza jego kontur. Potrafi zapami?ta? zwierzaki i piosenki oraz np. okre?li?, których elementów jest wi?cej, a których mniej. Rozpoznaje cyfry od 1-10.

Pocz?tek roku szkolnego mo?e by? stresuj?cy zarówno dla dziecka jak i dla rodzica. Aby ze spokojem rozpocz?? edukacj? szkoln? warto ju? w czerwcu pokaza? dzieciom w szkole gdzie jest sala gimnastyczna, sto?ówka, ?wietlica, pokój nauczycielski, gabinet piel?gniarki, biblioteka. Dzi?ki temu dziecko nie zgubi si? w szkole. W trakcie wakacji powinno si? rozmawia? z dzieckiem na temat szko?y, o tym jak wygl?da dzie? w szkole, ?e s? lekcje, przerwy, zaj?cia sportowe, j?zyk obcy, religia, wycieczki. Dziecko musi wiedzie? co w szkole mo?e robi?, a czego mu nie wolno. Mo?na opowiedzie? dziecku o  swoich do?wiadczeniach zwi?zanych ze szko??, pokaza? zdj?cia z okresu szkolnego. Trzeba mówi? o szkole jako o nowej przygodzie, a nie ci??kiej pracy i obowi?zku.  W niektórych rodzinach straszy si? dzieci szko??. Takie niefrasobliwe post?powanie utrudnia proces adaptacyjny ma?ego dziecka w szkole. Mo?e wywo?a? niech?? do szko?y.

Wiele zale?y od pozytywnego nastawienia, które nale?y wyrobi? w dziecku. Kandydat na pierwszaka powinien my?le? o szkole jako o atrakcyjnym miejscu  w którym mo?na  dowiedzie? si? wielu ciekawych, fascynuj?cych rzeczy.

6-latek czy 7-latek najcz??ciej cieszy si?, ?e idzie do szko?y, cho? jednocze?nie troch? si? boi. Dlatego pójd?my z dzieckiem na pierwsze zakupy szkolne. Niech samo wybierze sobie swój pierwszy plecak, piórnik, przybory. Przygotujmy jedno sta?e miejsce pracy, czyli do odrabiania lekcji. Uczmy umiej?tno?ci planowania. Na pocz?tku roku szkolnego warto z dzieckiem zrobi? plan dnia. Niech b?dzie du?y i kolorowy. Ozdobiony w?asnor?cznie przez dziecko. Przyzwyczajmy dziecko do tego, ?e b?dzie oceniane. Powiedzmy, ?e z?a ocena nie jest kar?, ale zach?t? do bardziej wyt??onej pracy. Cieszmy si? z dzieckiem dobrym stopniem. Stwarzajmy dziecku jak najlepsz? atmosfer? podczas odrabiania lekcji. Starajmy si? pomóc zawsze, gdy nas o to prosi. Doceniajmy wysi?ek, wytrwa?o??. Stwórzmy dziecku warunki do tego, aby mog?o si? z nami podzieli? swoimi codziennymi sukcesami i zmartwieniami.

Dobre przygotowanie do szko?y nie tylko zredukuje niepokój dziecka, ale równie? nauczy je jak radzi? sobie w trudnych sytuacjach zmiany. Uczestniczmy w ?yciu szko?y nie tylko od ?wi?ta ale na co dzie?.

                                                                                                                               opracowa?a

                                                                                                                    (-) Justyna Ro?licka - logopeda